Algemene privacyverklaring van De Vlaamse Waterweg nv

I.    Inleiding

A. Respect voor privacy 

De Vlaamse Waterweg vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. De Vlaamse Waterweg streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop De Vlaamse Waterweg persoonsgegevens verwerkt over u als houder, gebruiker of eigenaar van aangelanden, cliënten, betrokkene of begunstigde (verder de ‘betrokkene’). 

B. Persoonsgegevens verwerken 

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, … 
Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens. 

C. Meer informatie - verwijzing 

Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese Regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische privacycommissie

E. De Vlaamse Waterweg

De fusie van de Vlaamse waterwegbeheerders (nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV) heeft een positieve invloed op de gebruiker én op de burger. Onze kerntaken strekken zich immers tot ver voorbij het stimuleren van watergebonden transport uit. Naast mobiliteit zet De Vlaamse Waterweg nv sterk in op waterbeheersing en het bevorderen van het leven op en langs de waterwegen, van leefbaarheid over recreatie tot milieu, waardoor ze een belangrijke schakel wordt voor de gehele maatschappij.

Als De Vlaamse Waterweg nv bieden we meer uniformiteit aan onze klanten. Zo hebben we als organisatie meer impact. Voor het hele grondgebied van Vlaanderen zal immers nog maar één stem voor de waterwegen spreken, zowel in Vlaamse, Belgische en/of internationale context. Eén Vlaamse waterwegbeheerder maakt dat er voor elke organisatie, onderneming en burger één aanspreekpunt is voor de waterwegen in Vlaanderen.

Door onze krachten te verenigen, gaan we de toekomst ijzersterk tegemoet. Want door nú samen te werken, kunnen we morgen sneller evolueren en innoveren. Door de handen in elkaar te slaan en expertise, kennis en visie te delen over mobiliteit, leefbaarheid en waterbeheersing, zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen gen, gaan we de toekomst ijzersterk tegemoet. Want door nú samen te werken, kunnen we morgen sneller evolueren en innoveren. Door de handen in elkaar te slaan en expertise, kennis en visie te delen over mobiliteit, leefbaarheid en waterbeheersing, zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen. 

II. Verantwoordelijke voor de verwerking 

De Vlaamse Waterweg is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet), verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onder andere klanten. Dat houdt in dat De Vlaamse Waterweg verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die De Vlaamse Waterweg zelf bepaalt (zie hieronder Waarvoor verzamelt en verwerkt De Vlaamse Waterweg uw gegevens?). 

De Vlaamse Waterweg nv heeft een Functionaris van de Gegevensbescherming (DPO). Deze is te bereiken op privacy@vlaamsewaterweg.be.

III. Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden 

A. Uw rechten 

Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u in grote lijnen de volgende rechten: 

 • U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden. 
 • In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt. 

B. Uitoefening 

De tussenkomst van derden, bij de uitvoering van aan De Vlaamse Waterweg toevertrouwde opdrachten, belet niet dat u altijd De Vlaamse Waterweg als aanspreekpunt kunt beschouwen voor de uitoefening van uw rechten. Voor de uitoefening van die rechten (informeel) kan u zich richten tot:

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00 • Fax. 011 22 12 77
info@vlaamsewaterweg.be 

Met uw eventuele klachten kunt u terecht bij de Ombudsdienst op https://www.vlaamsewaterweg.be/klachten of zich wenden tot onze Ombudsdienst op het nummer 02/553 02 22 of via mail klachten@vlaamsewaterweg.be

Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent. Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kunt u de rechten uitoefenen van de vertegenwoordigde. 
Voor nadere informatie of als u niet akkoord gaat met het standpunt van De Vlaamse Waterweg, kunt u zich wenden tot de Belgische privacycommissie

IV. Beveiliging en confidentialiteit 

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten. 
De Vlaamse Waterweg neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd. Dat wordt op zijn beurt gecontroleerd onder het toezicht van een gespecialiseerde dienst. 

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft De Vlaamse Waterweg geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat De Vlaamse Waterweg er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft De Vlaamse Waterweg er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan De Vlaamse Waterweg of bij het vragen aan De Vlaamse Waterweg om bepaalde gegevens aan u te bezorgen. 

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals: 

 • antivirussoftware installeren en actualiseren, 
 • uw toestel of toegangsmiddelen (zoals digipas) niet onbeheerd achterlaten en verlies van toegangsmiddelen onmiddellijk melden, 
 • uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren, … 
 • alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijvoorbeeld www2.devlaamsewaterweg.be), vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail), … 

Hou er ook rekening mee dat sommige communicatiemiddelen (zoals e-mail) door een externe leverancier worden uitgebaat. Als De Vlaamse Waterweg en u berichten uitwisselen via deze communicatiemiddelen, kunnen deze berichten mogelijk worden onderschept. 

V. Verwerkers in opdracht van De Vlaamse Waterweg 

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet De Vlaamse Waterweg een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van De Vlaamse Waterweg. 
Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terechtkomen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingcentra (data centers) bevinden. De Vlaamse Waterweg zal er echter voor zorgen de gegevens binnen Europa blijven, waarvan de wetgeving in voorkomend geval dezelfde gegevensbescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Belgische
De Vlaamse Waterweg kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer die derden, conform in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die derde, ondanks redelijke maatregelen, incidenten voordoen. 

VI. Waarvoor verzamelt en verwerkt De Vlaamse Waterweg uw persoonsgegevens? 

De Vlaamse Waterweg verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt. 

A. Naleven van de wet 

De Vlaamse Waterweg is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om mogelijks een aantal gegevens over u te verwerken, in het kader van: 

 • Bijdragen aan betere mobiliteit
  - Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen
  - Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer
  - Het vergemakkelijken van toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren
  - Het verder ontwikkelen van de diversificatie van productgroepen of technieken
  - Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg
   
 • Beveiligen van de bevolking en het beschermen van het patrimonium tegen schade van overstromingen
  - Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade
  - Het beperken van schade door overstromingen
   
 • Duurzaam ontwikkelen van de waterweg
  - Het bevorderen van bedrijfszekerheid van de waterweg
  - Integraal waterbeleid
  - Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden
  - Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk van de waterweg en zijn aanhorigheden.
  - Het inpassen van de waterweg in het landschap

Binnen dit kader houdt de Vlaamse Waterweg gegevens bij van klanten, schippers, Landmeters/ experten aannemers/studiebureaus, notarissen / onderhandelaars en gebruikers, houders of eigenaars van gronden,…bij.

B. Legitieme belangen 

Naast de hierboven opgesomde doeleinden heeft De Vlaamse Waterweg nog een aantal legitieme belangen als entiteit die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let De Vlaamse Waterweg erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord. 

Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van: 

 • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken, 
 • bewijs (archieven), 
 • de vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van De Vlaamse Waterweg of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen, 
 • synergie, efficiëntieverhoging, of andere voordelen die kunnen voortvloeien uit (gezamenlijke) verwerking bij een verwerker (zie bij Verwerker hierboven), 
 • de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen, 
 • bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, onder meer door rapportering, door het management respectievelijk beheers- en controlefuncties als
  - de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s), 
  - compliance, 
  - risicobeheer, en 
  - interne en externe audit, 
 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, …) en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant, 
 • evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van de processen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties op de website bijvoorbeeld door statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website), … 

VIII. Meer informatie over verwerking van specifieke persoonsgegevens 

A. Algemeen 

De Vlaamse Waterweg verwerkt voor de genoemde doeleinden de persoonsgegevens die daar relevant voor (kunnen) zijn. Voor alle doeleinden samen gaat dat over een heel aantal verschillende (soorten) persoonsgegevens: gegevens die verband houden met uw persoon, uw eigendom, enz. Hieronder gaan we nader in op een aantal van die categorieën. 

B. Publieke gegevens 

De Vlaamse Waterweg kan uw gegevens verwerken 

 • die zijn onderworpen aan een publicatieplicht, bijvoorbeeld de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, het protest van wissels of een faillissement, 
 • die u zelf publiek hebt gemaakt, bijvoorbeeld informatie op uw website of blog, 
 • die publiek zijn, bijvoorbeeld omdat ze algemeen bekend zijn in de streek. 

Dergelijke gegevens kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de meeste doelen die De Vlaamse Waterweg heeft aangegeven, inclusief voor de controle van gegevens in bestanden van De Vlaamse Waterweg op hun volledigheid en actualiteit. 

De Vlaamse Waterweg houdt naar best vermogen de bron en datum van consultatie van dergelijke gegevens bij, onder meer om te kunnen inschatten of de gegevens nog actueel zijn. 

C. Website – Algemeen - Cookies 

Op de website van De Vlaamse Waterweg en de gelinkte websites van NV De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal wordt gebruikgemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de De Vlaamse Waterwegwebsite, maar bewaard worden op (de harde schijf van) uw pc. 
Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de websites (bijvoorbeeld afstemmen met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of een beveiligde verbinding mogelijk maken). Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn voor en gebruikt worden om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc en (een deel van) die gegevens door te sturen naar de website waarmee die cookie is gelinkt. Die website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen statistieken over het bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt, zoals aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. De Vlaamse Waterweg gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden. 

U kunt – via de instellingen van uw internetbrowser - vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dat kan wel een invloed hebben op de communicatie met de website, bijvoorbeeld doordat bepaalde pagina’s niet openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz. U kunt ook – handmatig of via de instellingen van uw internetbrowser - na elke raadpleging van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen. U kunt normaal gezien ook terecht bij de help-functie van uw webbrowser. 
Aan de hand van cookies kunt u in principe niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk te achterhalen met welke computer u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon inlogt op verschillende computers, is het niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider. 
Meer informatie over de aansprakelijkheid van De Vlaamse Waterweg voor gegevens op de website, over de intellectuele eigendomsrechten in verband met de informatie op de website en andere juridische informatie vindt u in de juridische verklaring van de website. 

D. Website – Login 

De Vlaamse Waterweg kan in principe niet weten dat u het bent die surft op een bepaalde computer. Maar, als u eenmaal inlogt (bijvoorbeeld in SWIM) en dus geïdentificeerd wordt, kan dat worden weggeschreven op de cookie voor Webanalytics. Als dat dan wordt doorgegeven aan De Vlaamse Waterweg, kan De Vlaamse Waterweg u zolang die informatie op de cookie staat, al dan niet ingelogd in SWIM, niet alleen anoniem volgen, maar ook (met enige zekerheid) personaliseren
U kunt ook uw cookie verwijderen of laten verwijderen aan het einde van elke sessie via uw browserinstellingen. 
Als u er niet voor koos anoniem gevolgd te worden en De Vlaamse Waterweg dus uw surfgedrag gepersonaliseerd verzamelt, dan kan De Vlaamse Waterweg die gegevens gebruiken voor ondersteuning van haar dienstverlening. 

E. Formulieren – wedstrijden, simulators, … 

Als u een formulier van De Vlaamse Waterweg invult, verwerkt De Vlaamse Waterweg uiteraard de gegevens voor het administratief beheer van het proces waarin het formulier was ingebed. Dat kan een wedstrijd zijn, een simulator of een andere toepassing die De Vlaamse Waterweg ter beschikking stelt. Zo kunnen uw gegevens in een simulator die u afbreekt of later opnieuw wilt gebruiken, tussentijds opgeslagen worden zodat u ze later niet opnieuw hoeft in te vullen. 
Om het proces te kunnen evalueren, kunt u eveneens gevraagd worden waarom u het proces afbrak, tenminste als u voldoende geïdentificeerd was op het ogenblik dat het proces is afgebroken, bijvoorbeeld door in te loggen in SWIM. 
De Vlaamse Waterweg vraagt in principe expliciet uw toestemming om de informatie van het formulier ook te mogen gebruiken om u later te benaderen, al dan niet met informatie of voorstellen op uw maat. Als u klant bent en als zodanig geïdentificeerd voor of tijdens het proces (bijvoorbeeld door in te loggen in SWIM), dan neemt De Vlaamse Waterweg aan dat u wenst of minstens geen bezwaar hebt dat die informatie opgeslagen wordt of benaderd te worden op basis van de informatie in het formulier of het feit dat u het formulier opriep of invulde. In dat geval zal De Vlaamse Waterweg u wel de mogelijkheid geven om voor dat specifieke formulier aan te geven dat u die toestemming niet geeft. 

G. Correspondentie 

Correspondentie met medewerkers van De Vlaamse Waterweg op hun werkplek (kantooradres, kantoorfax, functioneel of persoonlijk e-mailadres, …) wordt geacht professioneel te zijn en kan dus worden ingekeken door of in opdracht van De Vlaamse Waterweg (medewerkers, informatici, onderzoekers, … in het kader van hun opdracht bijvoorbeeld efficiënte werkverdeling en/of centralisering van de aanpak, in het kader van continuïteit van de dienstverlening, bewijsvoering, controle op de werkplek, beveiliging of fraudebestrijding). 

H. Telefoongesprekken 

De Vlaamse Waterweg kan telefonische gesprekken met u mee beluisteren of opnemen met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers, de verbetering van de kwaliteit, beveiliging en de processen en de bewijsvoering van opdrachten. 
De Vlaamse Waterweg kan deze opnames bewaren gedurende de termijn waarbinnen problemen van bewijsvoering met betrekking tot die opdrachten zich kunnen voordoen.. 
Als De Vlaamse Waterweg een beroep doet op een verwerker, dan is die verwerker tegelijk ook verantwoordelijk voor de verwerking van het mee beluisteren of opnemen van telefonische gesprekken met het oog op de opleiding en coaching van de medewerkers en de verbetering van de kwaliteit. Hij kan dan deze opnames gedurende een korte duur (maximaal drie maanden) bijhouden voor dat doel.

I. Camerabeelden 

De Vlaamse Waterweg kan camera’s gebruiken in en rond de waterwegen en lokalen waar ze actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteert De Vlaamse Waterweg de regels van de camerawet van 22 maart 2007. In de andere gevallen respecteert De Vlaamse Waterweg de algemene privacywet. Meer informatie over die wetten vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Concreet betekent dat vooral dat beeldopnames gemaakt door middel van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van De Vlaamse Waterweg (aangeduid met een sticker) worden bewaard voor een termijn van maximaal een maand. Die termijn kan langer zijn als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van verrichtingen om een misdrijf of overlast aan te tonen, schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren. 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.